onsdag 22 april 2009

Ny gemensam kyrka I - LÄRAN

I måndags var det ett viktigt informations- och samtalsmöte på Överås om vår resa mot ett nytt gemensamt samfund. Mycket folk var samlade, inte minst från Baptistsamfundet där man anar att frågan håller på att bli till en riktig rysare. De närmaste dagarna ska jag kommentera en del av det som nu diskuteras.

Det som fascinerar mig allra mest är diskussionen om LÄRAN.

Traditionellt har man skilt på Lärosamfund och Bekännelsekyrkor. Ett lärosamfund har ett grunddokument som anger tron. I sak är Svenska kyrkan ett sådant samfund (Augsburgska bekännelsen) men är ju samtidigt en folkkyrka som man till för några decennier sedan föddes in i. Många av samfunden med rötter i artonhundratalet har mera betonat bekännelsen som grund. Ingen bestämd LÄRA är fastlagd, men man bygger på Bibeln. För baptister och missionskyrkliga har friheten att tänka och i gemenskapen format sin tro varit ett kännetecken. Metodister har visserligen religionsartiklarna från Anglikanska kyrkan som bas, men är i grunden mer intresserad av att Leva rätt än att Lära rätt. Men metodistisk tradition bjuder att vi hjälper varandra att djupna och växa i tro. Därför formade Wesley klasserna där frågan ställdes om hur man lyckades i sitt uppsåt att Göra det God, Fly det Onda och använda nådemedlen.

Allt detta skildrades väl i måndagens möte på Överås.

Men nu tycks någonting hända, som både oroar och förvånar mig. Fler och fler talar om och efterlyser Den Rätta Läran. Särskilt fick avsnittet om teologi svidande kritik. Förmodligen för att man där väntade en sammanfattning av kristen tro, men fick ett antal utmaningar om den tid vi lever i – man behövde tänka själv, helt enkelt.

En illustration från annat samfundshåll: Stefan Swärd, Evangeliska Frikyrkan, som häromdagen i svepande ordalag hade synpunkter på det jag skrivit om Jonas Gardells bok, för också strid på en annan arena, nämligen om Saronförsamlingens grundliga arbete på att förnya medlemsbegreppet men där diskussionen åter har kommit att handla om homosexuella kan vara medlem i en (EFK-) församling. (I en metodistförsamling är det uteslutet att stänga någon ute.)

SS skriver på sin blogg: ”Evangeliska Frikyrkan är en evangelikal rörelse, och vi har Lausannedeklarationen som ett av våra grunddokument. Det säger att Bibeln är rättesnöret för lära och liv.” (För övrigt har han därutöver ett bedrövligt och respektslöst utfall mot Svenska kyrkan.)

Vad har då våra tre samfund för källor för tron?

Svenska Baptistsamfundet säger på sin hemsida: ” Det finns ingen baptistisk troslära, däremot vissa principer som historiskt sett är gemensamma för den baptistiska rörelsen. De två viktigaste är skriftprincipen och frihetsprincipen, som på flera sätt går in i varandra.” Se vidare nedan.

Missionsförbundet har något man kallar för Trons grund och innehåll som anger huvudlinjerna i SMKs gemensamma tro. Medlemsgrundande är ”viljan att följa Kristus.”

Också Metodistkyrkan grundar medlemskapet på bekännelsen och avsikten att leva ett kristet liv.

Alla talar mindre om lära rätt, men mer om att följa Kristus, eller om man så vill; Leva Rätt. Att nu ropa efter Rätt Lära eller Läroauktoritet är i grunden främmande för våra rörelser. Med detta inte sagt att det inte finns ett tydligt centrum i tron.

Den auktoritet vi hänvisar till är Bibeln. Alltså kokar hela frågan om läran ner till hur vi läser och förstår Bibeln. Detta gör inte saker och ting solklara. Men principen är att läsa i tro och i gemenskapen ta intryck.

Om nu våra kyrkor, i planeringen för en ny gemensam kyrka, borde framhålla något är det vår rika tradition med den enskildes kristnes ansvar att Tänka Själv. Vi gör det i mötet med Gud (be, läsa Bibeln, att spegla vårt liv i lärjungaskapets förebilder, ta del av nådemedlen…) och vi gör det i gemenskapen. Som jag ser det innebär det en frihet att tänka, generositet och öppenhet och ett medvetet sökande efter centrum; Kristus själv. Vad vill Jesus med mitt liv? Bevakningen av staketen och gränser borde vara oss främmande, men ideligen lyfta fram centrum.

(Jag är medveten om att det blev mycket. Men just nu tänkte jag lite långt.)

Från SB:s hemsida: ”Skriftprincipen innebär att vägledning för livet söks i Bibeln, framför allt i Nya testamentet. Det betyder i sin tur frihet från andra auktoriteter, utöver bibelordet. Bibeln är Guds ord och källan till en personlig tro. När vi läser den kan vi förstå vad Gud vill och vad han kan ge oss. Tron formas av att människor själva läser och tolkar bibelordet, men också genom andliga erfarenheter, som man delar med andra kristna, i samtalsgrupper eller bibelstudiegrupper.

Frihetsprincipen gäller i första hand den enskildes tro och församlingens förhållande till staten. Baptister har alltid betonat att varje människa måste ha frihet att välja sin tro. Konsekvensen blir en övertygelse om troendedop (brukar även kallas vuxendop) och religionsfrihet. Det är en mänsklig rättighet att själv få välja om man ska tro på något eller inte. Man måste göra ett medvetet val, om man vill tro eller inte, utifrån den kunskap och de erfarenheter man har av Gud och den kristna tron.

Jesus Kristus är den kristna trons centrum. Han gav sitt liv för människans skull och ur trons perspektiv har den händelsen avgörande betydelse, inte bara för oss personligen utan för hela världen. Att tro på Jesus är att följa i hans fotspår genom att handla som han och genom att tillämpa hans ord i sitt liv. En sådan efterföljelse kan ta sig många uttryck. Den kristna tron erbjuder inte någon färdig regelbok för hur man ska handla i alla situationer. Jesus ger oss principer och konkreta exempel, men vi måste själva, i dialog med honom och andra kristna, komma fram till hur vi ska leva våra kristna liv.”

23 kommentarer:

INput sa...

Viktigt det du skriver!
Trots bloggens ändlösa utbredning skulle jag önska att dina tankar på ett eller annat sätt blir än mer levande i det fortsatta ekumeniska samtalet.

Erica sa...

Jag blir mörkrädd när jag läser den bloggen som du länkar till. Ännu räddare blir jag när jag skummar genom kommentarerna där. Mycket få som kommer med ifrågasättande kritik till den mannen. Jag har svårt för människor som anser att Gud på något sätt har att göra med någon form av exkludering. Det säger så otroligt mycket mer om de människornas rädslor och deras behov av att göra livet trängre. Att på ditt vis, snarare öppna upp och visa på en Gud som vågar utmana genom att låta oss tänka själva och låta inkludera är så mycket större tycker jag. Att våga vara med andra människor som inte tror som jag är så mycket starkare, tycker jag. Att som denna Svärd vilja skapa någon form av kristen elitism, visar ju bara på den fattigdom av vishet och kusnkap som finns. Den visar inte en grupp av människor som på något sätt är mer kristna eller så, snarare mer lika tänkesätt som fascism och apartheid. skrämmande tycker jag.

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

PA Sahlberg, metodistpastor och ordförande i arbetsgruppen för ”den nya kyrkans uppdrag” skriver på sin blogg bland annat så här:

”Metodister har visserligen religionsartiklarna från Anglikanska kyrkan som bas, men är i grunden mer intresserad av att Leva rätt än att Lära rätt.”

Är det sådana signaler metodistrepresentanter ger vid samtalsdagar om en gemensam framtid så förstår jag att oron är stor hos många. Alltså signalen att vi metodister tar lätt på frågan om läran. Aldrig någonsin kan den kristna tron framställas som att det är två åtskiljbara saker hur vi lever och vad vi lär och bekänner oss till. Då hamnar man snart i Jonas Gardells och biskop John Shelby Spongs falska evangelium. PA Sahlberg oroas över att allt fler efterlyser ”Den Rätta Läran”. Den oron förefaller mig som mycket märklig. I dessa tider när just den sunda tron och den sunda läran attackeras från många håll så är det verkligen sanna apologeter vi behöver om den kristna kyrkan ska bestå som en bibliskt förankrad kyrka och inte förvandlas till ett postmodernt bygge fjärran från den kristna trons absoluta grunder.

PA Sahlberg säger med anledning av debatten inom efk där Stefan Swärd kritiserat församlingen Saron för dess mera ”öppna medlemskap” följande ” I en metodistförsamling är det uteslutet att stänga någon ute.”. Stefan Swärd menar att utlevd homosexualitet inte är förenligt med kristen tro och medlemskap i en efk-församling. Precis samma hållning som Metodistkyrkan har, med andra ord. I detta anser jag att det är PA Sahlberg som har fel. I frågan om en person som vill bli medlem eller redan är det, men som säger att man lever i ett homosexuellt förhållande och inte anser det vara fel och inte anser att det är något man behöver omvända sig ifrån, så har givetvis en metodistförsamling i slutänden möjligheten att utesluta en sådan person från medlemskapet i församlingen. Det sker ju då förstås efter många samtal, bön osv. Men i slutänden finns som sagt en punkt där uteslutning kan bli oundvikligt. Vår kyrkas Sociala principer säger att ” " Although we do not condone the practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching, we affirm that God's grace is available to all.”

Uttrycker ”Although we do not condone the practice of homosexuality ”, ska ju rimligen översättas med att ”vi inte har överseende med homosexuella handlingar” och därpå följt av det som står i den svenska översättningen om att vi även anser det vara oförenligt med kristen lära. osv

Vidare anser PA Sahlberg att Stefan Swärd gör ett respektlöst utfall mot Svenska Kyrkan på sin blogg ( http://www.stefansward.se/2009/04/21/nu-hojer-jag-rosten/ ) . Men det Swärd säger är faktiskt fullständigt i sak korrekt. Svenska Kyrkan tillåter även att dess medlemmar aktivt talar för ateismen, hädar allt vad heligt är osv utan att det leder till en uteslutning. Då har medlemskapet i kyrkan blivit något fullständigt meningslöst och orimligt.

Berndt Isaksson
metodistpastor
http://berndtisaksson.dinstudio.se/

Anonym sa...

Det här har inte med saken att göra men tyckte det var rätt kul med anledning av förra veckans dialog!

http://www.youtube.com/watch?v=7ChTS8BKQMg&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Evi%2Dtidningen%2Ese%2Ftemplates%2FArticlePage%2Easpx%3Fid%3D10670&feature=player_embedded
/L

Tänk själv/ Läsa i livet sa...

I: Tack.
E: Tack, jag känner också oro när jag läser sådant. MEn vi kan inte blunda för hur verkligheten ser ut.
B: Tack för att du kommenterar här. Vi har olika syn, din fixering vid homosexualitet orkar jag bara inte med. Men jag tror att det vore bra om du breddade ditt läsande. Har du till exempel läst biskoparnas hälsning till Centralkonferensen? De beskriver metodism. Du själv kommer längre och längre bort från där som kyrka står. Det är från dem jag citerar om Lära rätt och Leva rätt.
På min blogg talar vi med respekt om alla samfund. Stefans Swärd oförskämda tal om Svenska kyrkan, som du tycks stämma in, kommer jag att tala emot på alla sätt!

Tänk själv/ Läsa i livet sa...

L: Underbar historia. TÄnk att jaga upp sig för så lite. Men sådana är vi. Vi har en här ovanför som gör ungefär likadant.

PK sa...

Berndt: "Den sunda tron och den sunda läran" som du talar om, vem definierar den? Är det du? Eller är det metodistkyrkans principer om sunt förnuft och god tradition?
I mina ögon känns du inte öppen för människor och det hör inte hemma i Metodistkyrkan. Jag önskar dig allt väl men ibland tror jag att du skulle ha ett behagligare liv och roll i en annan kyrka.

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Till PA. Istället för att förfasa sig över vad Swärd säger om Svenska Kyrkan så kanske du kan bemöda dig om att visa i vad han har fel, om det är vad du anser.

Mvh

Berndt Isaksson

Anonym sa...

Vad är nu den kristna trons fasta grunder? Vem har rätt att överhuvudtaget formulera en troslära. Det är ju just de här principerna och dogmerna som får ”vanliga” människor att vända kyrkan ryggen. Att jag är med i samma trossamfund som denne B får mig att skämmas. Däremot skäms jag inte för att jag med glädje lyssnade till Jonas G här om veckan. Det han pratar om, om man nu lyssnar på honom och inte fixerar sig på om Jesus var tandlös eller inte, är i huvudsak nåden. Du är älskad som du är! Lyssnar man på JG eller verkligen läser hans bok, så säger han ”tro inte på allt jag säger” och han uppmanar oss att tänka själva. Så den här bloggen är helt rätt. TÄNK SJÄLV!
I min CV står det bl.a magdansös, professionell häxa och suicidal. Trots det är jag välkommen i en församlig. En metodist församling!(Nu kan nog inte B sova i natt.)

/L

Tänk själv/ Läsa i livet sa...

Berndt: Stefan Swärd skriver, och du tycks gilla det: "Vi har en kyrka i Sverige där alla får vara med, utan något krav på omvändelse, efterföljelse, överlåtelse, engagemang, kristen livsstil, närvaro, att man lever efter Bibeln - det är Svenska Kyrkan. Där kan du vara med och vara rasist, förtrycka kvinnor, vara självisk materialist, vara våldsbenägen, du behöver inte ens tro, du kan vara hur girig och avundsjuk som helst, utveckla vilka sexuella böjelser och beteenden som helst, och ingen kommer att bry sig." Är det inte en förfärlig beskrivning av syskonen i en grannkyrka?
Det tycker jag./PA

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

PA - jag upprepar min fråga: Du kanske kan bemöda dig om att visa i vad Stefan Swärd har fel i sin beskrivning av Svenska Kyrkan, om det är vad du anser. På vilken punkt är Swärds beskrivning inte med verkligheten överensstämmande?

Anonym sa...

Jo, sa just det. Tycker hela listan är förfärlig och föraktfull. Jag tar avstånd./PA

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Du hade med andra ord inget sakligt argument i din kritik av Swärds beskrivning av Svenska Kyrkan.


Berndt

Erica sa...

En fråga till Berndt Isaksson: Hur kan du lägga ner så mycket energi på något som ligger så fjärran från Gud? Jag såg din kommentar även hos denna Svärd och jag tycker det är skrämmande att dina åsikter ligger närmare nationsocialister än ett samfund som bygger på Guds kärlek för människorna. Inte vissa människor, utan alla människor./ Erica Fosse som tror att Gud inkluderar

Anonym sa...

Berndt, jag tror inte på dig och jag tror inte att du är en metodistpastor på riktigt för du du vill bara göra dig bättre genom att göra andra sämre... men det det kanske du inte ser själv i det du skriver? Varför söker du inte hjälp för det där? KBT skall vara bra mot rädslor och fobier. Hoppas Jesus går till dig först och fort innan ditt ord gör för mycket skada för du behöver nog mycket kärlek. /Nej du får inte mitt namn heller

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Till Erica

Ang. vad som ligger fjärran från Gud så är det att metodistkyrkan ska läggas ned. Inte för en sekund tror jag att det är Guds vilja.

Om min åsikt jag gav uttryck för på Swärds blogg ligger som du säger nära "nationalsocialisterna" så har du fullständigt missuppfattat vad metodistkyrkan står för. I den frågan, den om homosexuell utlevnad, har jag nämligen ingen annan åsikt än vad som uttrycks i Metodistkyrkans Sociala Principer.

Jag tycker alltså inte du ska svartmåla Metodistkyrkans Sociala Principer genom att jämföra dem med nationalsocialismen.


Och Erica - kom ihåg att Gud inkluderar innebär inte att han inkluderar det som är synd och i strid med hans eget ord. Låt dig inte luras av förkunnelsen om den "billiga nåden".

Mvh

Berndt Isaksson

Anonym sa...

Men Erica är ju inne på rätt spår Berndt. Du ligger ju inlagd som "godkänd skribent" på en gammal numer inaktiv nationalsocialistisk hemsida som då hette Blågula frågor. Det kan ju bli så att man hamnar i de mörka kvarteren på nätet när man börjar dela in och gradera människor, vare sig man vill det eller inte. Så dom gillar dig Berndt... du är godkänd. /...

Erica sa...

Egentligen borde man ju inte hamna i diskussion med människor som jag upplever dig. Jag jämför inte Metodistkyrkan med nationalscoialister, jag jämförde ditt sätt att tolka och ditt sätt att tolka för en hel kyrka och hela kristenheten. För det är väl inte så att du Berndet är HELA Metodistkyrkan och HELA Kristenheten? Jag upplever ditt upplägg och ditt sätt se världen som trångsynt och fjärran från det jag tror. Det innebär inte att mitt sätt att se är det enda sättet, men ditt kategoriska sätt skrämmer mig. För även Gud kan användas av människor för onda avsikter. Jag säger inte att du gör det, men ditt sätt att använda tron och kyrkan tangerar väldigt nära det som jag kallar för riktig ondska. Den som ser god ut, men går ut på att exkludera och ondgöra andra människor för tex. sexuell läggning, ras, kön eller andra saker. Jag kan bara tala för mig själv, vilket jag också gör. Men du är tydlig med att säga att du är metodistpastor, vilket gör att du inte enbart pratar för egen sak, utan du släpar ett helt samfund ner i smutsen på tex sidor som Svärds. Det tycker jag är onödigt.

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Till Erica

Ondska är inte att säga till männisor att de lever i synd och behöver omvända sig. Nej ondska är att säga till syndare (viket vi ju alla är) att ingen synd finns och ingen omvändelse behövs och att syndaförlåtelse inte är något som behövs eller är relevant. DET är verklig ondska, för det är att klappa människor på axeln och uppmana dem att fortsätta på den väg som leder till förtappelsen.

Och det är just det som vår tids falska evangelium gör, ett evangelium som inte minst predikas av de nu aktuella Jonas Gardell och biskop Spong.

Andreas Holmberg sa...

Utan att stämma in i allt Berndt Isaksson eller Stefan Swärd skriver, så vill även jag, som är medlem i Svenska kyrkan, veta vad PA Sahlberg i sak kan invända mot följande stycke:

"Vi har en kyrka i Sverige där alla får vara med, utan något krav på omvändelse, efterföljelse, överlåtelse, engagemang, kristen livsstil, närvaro, att man lever efter Bibeln - det är Svenska Kyrkan. Där kan du vara med och vara rasist, förtrycka kvinnor, vara självisk materialist, vara våldsbenägen, du behöver inte ens tro o.s.v."

Vad jag förstår är det klockrent. "Att ingen bryr sej", som Stefan Swärd skriver, är visserligen inte sant i den meningen att t.ex. polisen inte skulle bry sej om man misshandlade kvinnor, men vad gäller medlemskap i Svenska kyrkans församlingar är det sant: uteslutning kommer inte på tal vare sej p.g.a. lära eller liv.

Skjut inte på budbäraren, Sahlberg!

Tänk själv/ Läsa i livet sa...

Andreas: Man kan ju göra en lista över mångahanda. Men ingen kan väl påstå att Swräds lista är varesig heltäckande eller särskilt vänlig. Jag tycker dessutom den är elak.
Det är min enkla uppfattning. Man ska tala väl om varandra./PA

Erica sa...

Till Berndt:

Jag känner mig tacksam över att jag sett Gud från ett annat håll än ditt. Jag upplever inte att din Gud har så mycket Kärlek i sig. Det är människor som resonerar som du, som kategoriskt ser "rätt och fel" utifrån sin egen rädsla och sin egen agenda, som bidrar till en värld jag inte tror att Gud menade för oss. Jag höjde min röst här, för jag anser att sådan rädsla och trångsynthet som du sprider, inte kan vara oemotsagd.

Metodistpastor Berndt Isaksson sa...

Till Erica

Det finns en rädsla som är befogad - nämligen den som handlar om att människor är på väg att gå evigt förlorade. Det är inte mitt påhitt, utan något som Jesus, faktiskt mer än någon annan. talar tydligt och ofta om. Utan omvändelsen til tro på Jesus och den syndaförlåtelse bara han kan ge, så går människan evigt förlorad. Där är Jesus så oerhört tydlig. Har du problem med det budskapet så är det Jesu eget budskap du har problem med. Det är stort att vara människa, men också ofantligt allvarligt. Många vandrar fram på den breda vägen, säger Jesus, den som leder till fördärvet, och få vandrar fram på den smala vägen som leder till livet.