fredag 25 september 2015

På väg mot framtiden

Här är en kort sammanfattning om vad världens ledare nu står inför. De nya 17 hållbarhetsmålen handlar om,

1. Utrota fattigdom för alla

2. Utrota hunger och skapa hållbart jordbruk

3. Säkerställa hälsa och välmående för alla

4. Erbjuda utbildning till alla av hög kvalitet och möjligheter till ett livslångt lärande

5. Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors rättigheter

6. Rent vatten och sanitet till alla samt hållbar hantering av färskvatten

7. Hållbar energi som är tillgänglig och överkomlig i pris för alla

8. Främja jobb för alla samt en hållbar ekonomiskt tillväxt

9. Bygga och främja hållbara infrastrukturer, industrier och innovationer

10. Minska ojämlikheten mellan länder

11. Utveckla samhällen och städer hållbart, tryggt och trivsamt

12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion

13. Agera omedelbart på klimatförändringarna

14. Säkerställa att haven exploateras hållbart

15. Säkerställa en hållbar utveckling av jordens ekosystem: mark, skog, hav, luft och biologisk mångfald

16. Främja fred och rättvisa

17. Stärka partnerskapet mellan länder för att uppnå dessa mål

För vart och ett av målen finns delmål med mätetal definierade. Vad gäller t ex första punkten är målet att halvera antalet människor som lever i fattigdom fram till 2030. Totalt är 169 delmål formulerade för de 17 målen och som också ska förhandlas på Parismötet.

Och de ersätter alltså milleniemålen:

Mål 1:
Halvera jordens fattigdom och hunger

Mål 2:
Se till att alla barn får gå i grundskola

Mål 3:
Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

Mål 4:
Minska barnadödligheten

Mål 5:
Förbättra mödrahälsan

Mål 6:
Stoppa spridningen av hiv och aids

Mål 7:
Säkra en hållbar utveckling

Mål 8:
Öka samarbetet kring bistånd och handel

Inga kommentarer: