måndag 11 januari 2016

Vetenskapen och troer

Tidningen Dagens nyheter har idag en artikel som är intressantare än avsändarna. Vi vet ju att Christer Sturmark driver sin egen mission, påhejad av sådana som t.ex. Ulf Danielsson och Björn Ulvaeus. Men artikeln i dagens tidning är viktigare än dessa missionärer. I korthet beskrivs några formuleringar kring den svenska skolan, och ytterst den kunskapssyn den bygger på. Man kan säga att det är med rötter i sextonhundratalet den diskuterar kyrkans världsbild och vetenskapens. Eller modernare: Evolutionsläran och Kreationismen. Författarna menar att vetenskapen framställs som en ideologi bland andra.

Se http://www.dn.se/debatt/pseudoteorier-jamstalls-med-etablerad-vetenskap Här

Om författarna ger en korrekt bild av grundtexterna för den svenska skolan är det allvarligt. Detta illustreras bäst av den revolution som Kopernikus ledde som slet världsbildens grundläggande definition ur kyrkans, och de gamla grekernas, händer. Men denna vetenskapliga revolution har liksom ännu inte trängt ner i vårt mera grundläggande sätt att tänka. Och det är lika sant att vetenskapens kvinnor och män inte heller förmått tydliggöra vad som är vetenskap respektive troer.

Vetenskap är produktion av tidigare okänd kunskap med systematiska metoder som innefattar en kombination av

• empiri (prövande av hypoteser, teorier, modeller och lagar genom experiment, observation, mätning, datainsamling och konfirmativ dataanalys)

och

• deduktion (formulering av nya hypoteser genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband, teoretiskt modellbygge, explorativ dataanalys och upptäckt av nya samband).


Det var viktigt att förstå att inte solen snurrar kring jorden, som Universums medelpunkt, utan att jorden är en liten planet, av många, runt sin stjärna – solen, som ett av många många solsystem i ett närmast oändligt hav av galaxer.

1900-talet har varit vetenskapens sekel. Vår uppfattning av världen omkring oss har genomgått många, och omfattande, revideringar. Kunskapsnivån har stigit. Samtidigt är det väl så att med ny kunskap ökar medvetenheten om det vi (ännu) inte vet. Men det gör inte t.ex. naturvetenskapen till ännu en ideologi. Den är grundad i verifierade studier och fakta. Och vi måste ta den till oss som stenar i ett kosmologiskt bygge. (Det innebär inte att inte ny kunskap kan ge delvis nya förklaringar, och nya fakta.)

Att från de vetenskapliga teorierna bygga sin världsbild är ett omfattande arbete. Och vi måste alla vara medvetna om vilka pusselbitar som baserar sig på fakta och vilka som produceras ur vårt behov av att beskriva helheten och vår tro om tingen.

Gravitation, den krökta rumtiden och kvantteorier är i vårt nuvarande kunskapsläge den stomme på vilken vår kunskap vävs. Men vi vet redan att mörk materia och energi kan komma att justera hur detta exakt definieras. Vetenskapen bör därför alltid vara försiktig med de slutsatser de drar om det de (ännu) inte kan bevisa eller pröva. Teorier om parallella universum och kvantteoretiska fantasier är just sådana områden där oförsiktig vetenskap kan komma att sig in på religionens område.

Detsamma bör sägas om religionen, eller olika troer som jag föredrar att kalla det. Tron på en GUD är inte främst ett vetenskapligt uttryck för hur det verkligen är, men ett förhållningssätt till livet. De abrahamitiska troerna, böckernas folk (med GT, NT och Koranen), rymmer i sak ingen vetenskap (som kan prövas empiriskt och deduktiskt), men är erfarenhetssamlingar om vad människan är, och hur hennes troer på en gud påverkat deras liv. Om tron säger att GUD skapat Universum säger det egentligen ingenting om hur det gått till (eller när), för själva idéen med GUD är ju att GUD står över allt skapat, men kan ses i sina skapade verk (dvs just det som vetenskapen efter hand nu blottlägger). Det gamla synsättet att tex kyrkan därmed ägde en (korrekt) världsbild är ju ett historiskt misstag, och ett missförstånd om vad det var de hade att försvara.

Idag kan ingen hävda att det finns några alternativa bilder till evolutionsläran sådan den bekräftats och utvidgats med genetikens kunskaper. Skolan får inte darra på den manschetten. Den är ingen teori bland andra teorier. Den bekräftar dessutom en annan sanning som inte kan utmanas. Det vi idag ser, och försöker tyda, har en bakgrund 13,8 miljarder år tillbaka, och vårt solsystem är ca 4,5 miljarder år gammalt.

Jag menar alls inte att tron ska hålla sig på sin kant och vetenskapen på sin. Min GUD kan varken bevisas eller motbevisas av vetenskap. Och det behöver den inte. Jag tar tacksamt emot all vetenskaplig kunskap och för mig berättar denna kunskap om GUD som vill att människor lever i växande kunskap och förädlas i sitt sätt att vara människor. Precis det som evolutionen pekar på.

Men vi måste skilja på troer och vetenskap. Och det oavsett om vi heter Sturmark, Danielsson eller Sahlberg.

Inga kommentarer: