lördag 22 april 2017

Vi jordlingar längs Sidenvägen


LÄSARREFLEKTION:
Författaren tar oss med på en svindlande tidsresa från Big Bang till idag, där människans era i Universums tidsperspektiv är en försvinnande kort tid, ändå så betydelsefull.


Hur påverkar dagens naturvetenskap vår gudstro?
Eller gör den inte det?
Hur ser min gudsbild ut när den speglas i ett vetenskapligt ljus?
Hur har vi människor skapats – och varför har vi skapats?


Detta är frågor som väcks under läsningen av boken Vi jordlingar längs Sidenvägen. Kyrkan hamnade i kris när Galilei och Kopernikus vände upp och ner på människors världsbild. Den centrala frågan i boken är om också dagens naturvetenskap hotar att vända upp och ner på vår gudstro och gudsbild.


Är det rent av så att kyrkan genom sina dogmer står i vägen för en mera relevant guds- och världsbild, baserad på de svar som naturvetenskapen ger oss idag?
Är det detta som gör att kyrkan idag riskerar förlora i trovärdighet och inflytande? Kan vi göra något?


Några definitiva svar ger inte boken (som väl är!), men ger tankar och funderingar att gå vidare med. Att Gud är annorlunda, att Gud är skönhet och att Gud är en andlig kraft, där ger boken en antydan om en dynamisk och flexibel gudsbild som speglas i, och kanske formas av, vetenskapens landvinningar.

Den världsbild vi har idag skiljer sig självklart från den världsbild som var rådande några generationer tillbaka. Därför är det, som författaren skriver, hög tid att plantera om de gamla religiösa traditionerna i en mer aktuell mylla. Vi måste lyhört och i dialog med dagens forskare pröva och ompröva grunden för våra troer.

Ingemar Nordieng

(200:- + porto, beställ (med adress) på pa.sahlberg@gmail.com)


Inga kommentarer: